IRMA projekt sistem d.o.o.
sedište: 11080 Beograd-Zemun, Njegoševa 29
centrala: 11070 Novi Beograd, Vladimira Popovića 6/210
Tel: +381 11 71-11-472, 71-11-407
Fax: +381 11 71-22-084
e-mail: office@irma-ps.com
http://www.irma-ps.com

Kontakt »

Vrećasti filter

Vrećasti filter pripada klasi odvajača koji se danas najviše upotrebljava za izdvajanje prašine u svim vrstama tehnoloških procesa rudarske, metalurške, cementne, farmaceutske, drvne, papirne, azbestne industrije, u termoenergetskim postrojenjima i dr. Koristi se kada je neophodna visoka efikasnost prečišćavanja, zbog odstranjivanja čestica čija veličina ide od submikronskih, pa do nekoliko stotina mikrona u prečniku, sa efikasnošću od 99,99%. Uobičajeni opseg temperatura pri kojima se vrećasti filter koristi je do 260°C, i za uobičajene vrednosti pada pritiska 1200 ÷ 5000 P .


Osnovne dimenzije i izbor vrećastog filtera

Vrećasti filter sa impulsnim otresanjem proizvodi se kao modulska jedinica, dizajniran prema potrebama i zahtevima krajnjeg korisnika.
Dimenzioniše se u zavisnosti od tehnoloških potreba i uslova eksploatacije.
U cilju jasnijeg sagledavanja metode po kojoj se vrši dimenzionisanje vrećastog filtera, date su karakteristike osnovnog modula:
• filterska površina 70m2
• kapacitet do 10000 m3/h gasa, uz prosečno specifično opterećenje do 150 m3/m2h,
• osnovni presek modula 2500 x 1200 mm
• visina modula 6500 mm

Jedan modul sadrži 45 vreća raspoređenih u 5 redova, pri čemu jedan membranski ventil pri regeneraciji pokriva 9 vreća (jedan red).
Dimenzije vreće su Ø160 x L(mm).
Veličina filtera definiše se na osnovu površine filtracije koja se računa izrazom:
A=Q/q [m2]
pri čemu je:
Q [m3/h] - zapreminski protok gasa koji se čisti
q [m3/m2/h] - specifično opterećenje filterske površine


Izbor filterskog materijala

Posebna pažnja se poklanja izboru materijala od kojih se izrađuju vreće za filtere, jer samo pravilan izbor materijala obezbeđuje pouzdan i siguran rad filtera.
U ponudi su materijali od svih vrsta sintetičkih vlakana, koji su podvrgnuti posebnim tretmanima zbog poboljšanja karakteristika.
Kako bismo bili u mogućnosti da Vam ponudimo najadekvatniji filterski materijal koji u potpunosti odgovara Vašim potrebama, poželjno je da uz Vaš zahtev popunite upitnik na našoj web stranici.
Optimalan izbor filterskog materijala omogućiće efikasno iskorišćenje sistema i maksimalan vek trajanja vreća uz minimalne troškove.
Materijal je moguće odabrati i na osnovu podataka o do sada korišćenom materijalu ili na osnovu dostavljenog uzorka već korišćenog materijala uz zapažanja uočena u toku eksploatacije.

Vrećasti filter


Prednosti vrećastog filtera sa impulsnim otresanjem

- nema pokretnih delova
- filtracija traje neprekidno, pri konstantnoj vrednosti otpora i protoka gasa
- mogućnost upotrebe kod svih sistema otprašivanja gde se odvaja suvi i nelepljiv prah
- univerzalna primena
- malo filtersko opterećenje
- velika filterska površina
- minimalni gabariti
- visok kvalitet filterskih vreća
- automatsko upravljanje postrojenjem


Način rada vrećastog filtera sa impulsnim otresanjem

Zaprašena struja gasa ulazi kroz otvor pri dnu kućišta filtera, gde udara u zaštitnu ploču, pri čemu veći deo zaprašenog gasa pada u bunker.
Usled delovanja centrifugalne sile, a donekle i težine, izvodi se odvajanje grubih čestica praha na ulazu u filter.
Prečišćavanje gasa podrazumeva više mehanizama (intercepcija, difuzija, taloženja), čiji uticaj zavisi od veličine i vrste čestice.
Proces se nastavlja prolaskom gasa kroz filter vreće, čime se na površini vreće formira stabilan sloj praha i obavlja se proces filtracije gasa.
Sakupljena prašina na filter vrećama se regeneracijom odvodi u sabirni bunker. Očišćen gas struji kroz venturi diznu, zatim na vrhu kućišta filtera prolazi kroz izlazni kanal, i preko ventilatora u atmosferu.
Na vrhu izlazne komore filtera nalaze se reviziona vrata za vršenje montaže, demontaže i radi vizuelne inspekcije vreća.
Vazduh za regeneraciju filtera pritiska 0,4 ÷ 0,8 MPa, u vrlo kratkom vremenskom periodu (0,1 ÷ 0,2 s) tangencijalno struji kroz venturi diznu, gde nastavlja intezivno čišćenje vreća, izazivajući potrebne vibracije.
Dužina trajanja impulsa određuje potrošnju komprimovanog vazduha (obično je 0,1 ÷ 0,2 % protoka prečišćenog gasa), tj. energije.
Odvojeni prah se iz sabirnog bunkera odvodi do sabirnog mesta gde se vrši pretovar prašine.

NAPOMENA :
U našem proizvodnom programu vrećasti fiteri se proizvode prema zahtevu korisnika. Detaljan prikaz specifičnih zahteva korisnika omogućiće kreiranje optimalnih pojedinačnih rešenja, što će bitno uticati na efikasnost uređaja.