IRMA projekt sistem d.o.o.
sedište: 11080 Beograd-Zemun, Njegoševa 29
centrala: 11070 Novi Beograd, Vladimira Popovića 6/210
Tel: +381 11 71-11-472, 71-11-407
Fax: +381 11 71-22-084
e-mail: office@irma-ps.com
http://www.irma-ps.com

Kontakt »

Venturi skruber

Venturi skruberi pripadaju grupi inercionih odvajača “mokrog tipa” visoke efikasnosti. Primenu nalaze u termoenergetskim i postrojenjima za sagorevanje otpadnih materija, kod metalurških postrojenja uključujući i odsumporavanje, kao i u sistemima za otprašivanje pogona za pripremu mineralnih sirovina i dr. U zavisnosti od utrošene energije za čišćenje gasa (upotrebljene brzine gasa u venturi cevi i specifične potrošnje vode) mogu se podeliti na:
• niskopritisne (2÷5 kPa)
• srednjepritisne (5÷10 kPa)
• visokopritisne (preko 10 kPa)
Venturi skruber se sastoji iz dva osnovna dela:
• venturi cevi (u kojoj se izvodi priprema gasa za čišćenje) i
• centrifugalnog odvajača (u kome se izvodi odvajanje aglomeriranih čestica praha na kapljicama tečnosti gasa).

Prednost ovog uređaja su niska investiciona ulaganja, mali troškovi održavanja i visok stepen prečišćavanja. Nedostatak se ogleda u povećanim troškovima eksploatacije zbog velike potrošnje vode i neophodnosti tretmana otpadnih voda. Venturi skruberi se najčešće upotrebljavaju kao visokoefektivni odvajači, a ređe kao aparati za pripremu gasne struje ispred drugih visokoefektivnih odvajača ili kada se vrši kombinovana apsorpcija i otprašivanje gasova.


Način rada venturi skrubera

Proces pripreme gasa za čišćenje započinje u grlu venturi cevi, gde struja gasa postiže brzinu 60÷150 m/s, i gde se vrši doziranje tečnosti u struju gasa. Kao posledica visoke kinetičke energije gasa dolazi do raspršivanja tečnosti na sitne kapljice, pri čemu se odvija proces aglomeracije čvrstih čestica. Proces aglomeracije čvrstih čestica uglavnom se zasniva na mehanizmu inercionog taloženja, kao posledica postojanja relativne brzine između pomenutih činilaca i praktično se izvodi u difuzoru venturi cevi. Nakon izvršene pripreme, zaprašena struja gasa tangencijalno se uvodi pri dnu cilindričnog dela skrubera. Usled delovanja centrifugalne sile, a donekle i sile težine, aglomerirane čestice praha na kapljicama vode se odvajaju iz gasa na unutrašnjim stenkama tela skrubera, a zatim padaju u bunker. Očišćen gas istrujava pri vrhu odvajača u atmosferu ili dalje u sistem cevovoda. Odvojena prašina pomešana sa vodom ističe iz skrubera preko uređaja za ispuštanje u kanal za odvođenje ili rezervoar za odmuljavanje sa transporterom. Kod većih sistema praktikuje se da se zamuljena voda odvodi u posebne bazene, gde se vrši taloženje čvrstih čestica, a izbistrena voda se ponovo upotrebljava u odvajaču.

NAPOMENA :
U našem proizvodnom programu venturi skruberi se proizvode prema zahtevu korisnika. Detaljan prikaz specifičnih zahteva korisnika omogućiće kreiranje optimalnih pojedinačnih rešenja, što će bitno uticati na efikasnost uređaja.

Venturi skruber