IRMA projekt sistem d.o.o.
sedište: 11080 Beograd-Zemun, Njegoševa 29
centrala: 11070 Novi Beograd, Vladimira Popovića 6/210
Tel: +381 11 71-11-472, 71-11-407
Fax: +381 11 71-22-084
e-mail: office@irma-ps.com
http://www.irma-ps.com

Kontakt »

Licence i sertifikati

IRMA projekt sistem poseduje veliku licencu za izradu tehničke dokumentacije za objekte za koje odobrenje za izgradnju izdaje Ministarstvo građevinarstva i urbanizma Republike Srbije, i to za:

1. Termoelektrane snage 10 i više MW

P030M1 - Projekti termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za termoelektrane snage 10 i više MW
P052E4 - Projekti upravljanja elektromotornim pogonima – automatika, merenja i regulacija
P052G1 - Projekti građevinskih konstrukcija za termoelektrane snage 10 i više MW

2. Objekti bazne i prerađivačke hemijske industrije, objekti crne i obojene metalurgije, objekti za preradu kože i krzna, objekti za preradu kaučuka, objekti za proizvodnju celuloze i papira i objekti za preradu nemetalnih mineralnih sirovina, osim objekata za primarnu preradu ukrasnog i drugog kamena, u skladu sa kapacitetima definisanim u Uredbi o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu

P040M3 - Projekti transportnih sredstava, skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije
P040E4 - Projekti upravljanja elektromotornim pogonima – automatika, merenja i regulacija

3. Objekte za preradu nafte i gasa, međunarodne i magistralne produktovode, gasovode i naftovode za transport, za gasovode nazivnog radnog natpritiska preko 16 bara, ukoliko prelaze najmanje dve opštine, za skladišta nafte, gasa i naftnih derivata kapaciteta preko 500 tona, za magistralne i regionalne toplodalekovode, za objekte za proizvodnju biodizela

P030E4 - Projekti upravljanja elektromotornim pogonima – automatika, merenja i regulacija
Posedujemo i licence za građenje objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo građevinarstva i urbanizma Republike Srbije, i to za:

1. Termoelektrane snage 10 i više MW

I052M1 - Termotehničke, termoenergetske, procesne i gasne instalacije
I052E1 - Elektroenergetske instalacije visokog i srednjeg napona


IRMA projekt sistem poseduje i licencu za izradu tehničke dokumentacija – mašinska i konstruktivna faza - za objekte za koje odobrenje izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.


U svom profesionalnom kadru IRMA ima inženjere mašinske, elektro i građevinske struke koji poseduju lične licence odgovornih projektanata i odgovornih izvođača radova Inženjerske komore Srbije.
Preduzeće je implementiralo standard kvaliteta ISO 9001:2008, standard zaštite životne sredine ISO 14001:2004 i standard upravljanja zdravljem i bezbednošću zaposlenih OHSAS 18001:2007
Posedujemo licencirane programe za 2D i 3D modelovanje CATIA i SOLID WORKS, proračunski program za modeliranje konstrukcija Radimpex TOWER 6.0 i program za crtanje armature ArmCAD 2005 kao i softver za elektro projektovanje EPLAN.