IRMA projekt sistem d.o.o.
sedište: 11080 Beograd-Zemun, Njegoševa 29
centrala: 11070 Novi Beograd, Vladimira Popovića 6/210
Tel: +381 11 71-11-472, 71-11-407
Fax: +381 11 71-22-084
e-mail: office@irma-ps.com
http://www.irma-ps.com

Kontakt »

Ciklon

Cikloni se koriste u širokom području procesne industrije, za rešavanje problema zaštite vazduha od aerozagađenja, procesa u metalurgiji, rudarstvu, pneumatskog transporta itd. Najčešće su korišćena oprema za separaciju materijala iz mešavine sa gasom, za čestice veličine preko 5μm. Spadaju u grupu inercionih odvajača prašine srednje efikasnosti. Efikasnost separacije ciklona znatno zavisi od veličine čestice. Za veće kapacitete sistema otprašivanja ugrađuju se ciklonske baterije, koje u svom sastavu imaju više ciklona iste veličine.


Način rada ciklona:

• zaprašen gas ulazi u cilindrično-konusnu komoru tangencijalno
• delovanjem centrifugalne sile nastaje odvajanje čvrstih čestica gasa
• čestice dospevaju do zida ciklona gde usled sile težine spiralno se spuštaju niz kupasti deo ciklona u bunker
• prečišćena struja gasa spiralno ističe kroz uronjenu cev ciklona u atmosferu ili sistem cevovoda


Upotreba i prednosti ciklona su:

• kao predodvajači u sistemima za čišćenje gasa suvog ili mokrog tipa, kao samostalni uređaji ili u paralelnoj vezi
• zbog relativno niskih investicionih troškova
• zbog pouzdanosti i ekonomičnosti u pogledu održavanja
• zbog relativno male potrošnje energije
• zbog suvog postupka izdvajanja i odlaganja izdvojenih komponenata
• zbog pouzdanog rada u uslovima visokih temperatura i pritisaka
• podnose visoke koncentracije čestica prašine u zaprljanom gasu
• zbog jednostavne konstrukcije i ne zahtevaju posebne konstrukcione zahteve i dr.

NAPOMENA :
U našem proizvodnom programu cikloni se proizvode prema zahtevu korisnika. Detaljan prikaz specifičnih zahteva korisnika omogućiće kreiranje optimalnih pojedinačnih rešenja, što će bitno uticati na efikasnost uređaja.